FB

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR

Acest Acord de Prelucrare a Datelor ("APD") face parte din Termenii de utilizare pentru aplicațiile Shopify și site-ul web furnizat de WebShopAssist ("Termeni de utilizare") între (i) SMART BIT AGILE CONSULT S.R.L., o societate constituită în conformitate cu legislația română, ("WebShopAssist") și (ii) Client (așa cum este definit în Termenii de utilizare), fiecare fiind o "Parte" și împreună "Părțile".

Această APD se aplică ori de câte ori WebShopAssist Prelucrează Date cu caracter personal în numele Clientului, în legătură cu furnizarea de Servicii.

1.                   Definiții

1.1               În prezentul APD, termenii de mai jos au semnificația stabilită mai jos, iar termenii similari se interpretează în mod corespunzător:

(a)                 "Date cu caracter personal ale Clientului" înseamnă orice Date cu caracter personal Prelucrate de WebShopAssist în numele clientului în conformitate cu sau în legătură cu instrucțiunile Date de client în conformitate cu Termenii de utilizare;

(b)                "Legile privind protecția Datelor" înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 ("GDPR"), împreună cu legislația aplicabilă care implementează sau completează GDPR sau care se referă în alt mod la Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, împreună cu orientările obligatorii și codurile de practică emise periodic de autoritățile de supraveghere relevante;

1.2               Termenii "Operator", "Persoana vizată", "Date cu caracter personal", "Încălcarea securității Datelor cu caracter personal", "Prelucrare" și "Persoană împuternicită" au același înțeles precum cel descris în Legile privind protecția Datelor, iar termenii similari se interpretează în consecință.

1.3               Termenii cu majuscule care nu sunt altfel definiți în prezentul APD au înțelesul atribuit acestora în Termenii de utilizare.

2.                   Rolurile părților

2.1               Părțile confirmă și sunt de acord , în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului, și așa cum este descris mai pe larg în Anexa 1 la prezentul document, Clientul acționează în calitate de Operator și WebShopAssist acționează în calitate de Persoană împuternicită.

2.2               În Anexa 1 la prezentul APD, părțile au stabilit de comun acord înțelegerea lor cu privire la detaliile Prelucrării Datelor cu caracter personal ale Clientului care urmează fie Prelucrate de WebShopAssist în conformitate cu prezentul APD, astfel cum se prevede la articolul 28 alineatul (3) din GDPR.

3.                   Termeni de Prelucrare a Datelor

 

3.1               WebShopAssist va respecta toate Legile privind protecția Datelor în ceea ce privește Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale clienților și WebShopAssist va:

3.1.1                     Prelucra Datele cu caracter personal ale Clientului numai în conformitate cu instrucțiunile Clientului, în scopul furnizării Serviciilor și în măsura în care este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile legale, astfel cum sunt prevăzute în Termenii de utilizare și în prezentul APD;

3.1.2                     se va asigura persoanele autorizate Prelucreze Datele cu caracter personal ale Clientului s-au angajat respecte confidențialitatea sau că sunt supuse unei obligații legale corespunzătoare de confidențialitate ;

3.1.3                     va pune în aplicare și va menține măsuri tehnice și organizatorice rezonabile, având în vedere evaluarea nivelului adecvat de securitate pentru Datele cu caracter personal ale Clientului și riscurile pe care le prezintă Prelucrarea, în special în ceea ce privește distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată, accesul sau deteriorarea acestor Date.

3.1.4                     va notifica prompt Clientul cu privire la orice comunicare de la o Persoană vizată cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului sau orice altă comunicare (inclusiv de la o autoritate de supraveghere) referitoare la orice obligație în temeiul Legilor privind protecția Datelor cu privire la Datele cu caracter personal ale Clientului și, la cererea Clientului și pe cheltuiala Clientului, ținând cont de natura Prelucrării, va asista Clientul prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligației Clientului de a răspunde la cererile de exercitare a drepturilor Persoanei vizate prevăzute în Capitolul III GDPR;

3.1.5                     va notifica Clientul, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice Încălcare a Datelor cu caracter personal care implică Datele cu caracter personal ale Clientului, în momentul în care WebShopAssist ia cunoștință de o astfel de Încălcare, o astfel de notificare urmând să includă toate informațiile solicitate în mod rezonabil de Client pentru a se conforma obligațiilor sale în conformitate cu Legile privind protecția Datelor;

3.1.6                     va asista în mod rezonabil Clientul în ceea ce privește obligațiile sale în conformitate cu articolele 32-36 din GDPR, ținând cont de natura Prelucrării și de informațiile disponibile pentru WebShopAssist, pe cheltuiala exclusivă al Clientului;

3.1.7                     va înceta Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului la rezilierea sau expirarea Termenilor de utilizare și va ștearge (inclusiv prin asigurarea faptului aceste Date sunt în format ilizibil) toate copiile Datelor cu caracter personal ale Clientului Prelucrate de WebShopAssist, cu excepția cazului în care (și numai în măsura și pentru perioada în care) legislația Uniunii sau a statului membru impune stocarea Datelor cu caracter personal; și

3.1.8                     în plus față de orice drepturi de audit acorDate în conformitate cu Termenii de utilizare, va pune la dispoziția Clientului, la cerere și cu costuri suportate de Client, toate informațiile necesare pentru a demonstra conformitatea cu prezentul APD și cu articolul 28 alineatul (3) litera (h) din GDPR și va permite și va contribui la audituri, inclusiv inspecții, efectuate de Client sau de un auditor mandatat de Client, pe cheltuiala exclusivă a Clientului.

4.                   Numirea subcontractanților

4.1               Prin prezenta, Clientul autorizează în mod expres și specific WebShopAssist angajeze o altă persoană împuternicită pentru a Prelucra Datele cu caracter personal ale Clientului ("Sub-împuternicit"), sub condițiile ca WebShopAssist:

4.1.1                     notifice Clientul cu privire la orice modificări preconizate în ceea ce privește utilizarea sub-împuterniciților prin trimiterea unei notificări prin e-mail către Client cu privire la modificările preconizate;

4.1.2                     includeră în contractul cu fiecare sub-imputernicit clauze care sunt în esență identice cu cele prevăzute în prezentul APD; și

4.1.3                     rămână răspunzător față de Client pentru orice nerespectare de către fiecare sub-împuternicit a obligațiilor sale în legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului.

Lista sub-împuterniciților autorizați este inclusă în Anexa 2 la prezentul APD.

4.2               În legătură cu orice notificare primită în temeiul secțiunii 4.1.1, Clientul are la dispoziție o perioadă de 15 (cincisprezece) zile de la data notificării pentru a informa WebShopAssist în scris cu privire la orice obiecție rezonabilă privind utilizarea subcontractantului respectiv.  Părțile vor colabora cu bună credință, pentru o perioadă de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data obiecției Clientului, pentru a încerca să găsească o soluție rezonabilă din punct de vedere comercial pentru Client, care evite utilizarea sub-împuternicitului la care s-a obiectat.  În cazul în care nu se poate găsi o astfel de soluție, oricare dintre părți poate (fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din Termenii de utilizare) să înceteze imediat serviciile respective printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți;

4.3               Orice transfer de către WebShopAssist al Datelor cu caracter personal ale Clientului către un sub-împuternicit dintr-o țară terță din afara UE/SEE care nu are o decizie de adecvare (dacă este cazul) se va face pe baza clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană sau pe baza unei alte garanții adecvate prevăzute de Legile privind protecția Datelor.

5.                   Precedență

Prevederile prezentului DPA completează prevederile Termenilor de utilizare.  În cazul în care există neconcordanțe între dispozițiile prezentului APD și dispozițiile Termenilor de utilizare, prevalează dispozițiile prezentului APD. 


Anexa 1: Descrierea Prelucrării Datelor cu caracter personal ale clienților

Prezenta anexă include anumite detalii privind Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Clientului, astfel cum se prevede la articolul 28 alineatul (3) din GDPR.

Obiectul și durata Prelucrării Datelor cu caracter personal

Furnizarea de Servicii prin intermediul următoarelor Aplicații Shopify:

  1. Integrare FGO
  2. Integrare DPD
  3. Fan Shipping

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o periodă de maximum 90 zile de la momentul colectării.

Natura și scopul Prelucrării Datelor cu caracter personal

Furnizarea Serviciilor de către WebShopAssist, astfel cum este detaliat în Termenii de Utilizare.

Categoriile de Persoane vizate la care se referă Datele cu caracter personal ale Clientului

Cliențiipersoane fizice – ale Clienților WebShopAssist care utilizează Aplicațiile Shopify enumerate mai sus.

Categoriile de Date cu caracter personal ale Clientului care urmează fie Prelucrate

Nume, adresă, adresă e-mail, număr telefon, informații referitoare la comandă.

Obligațiile și drepturile Clientului

Obligațiile și drepturile Clientului sunt stabilite în APD.


Anexa 2: Sub-Împuterniciți autorizați

  1. DigitalOcean, LLC - 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 USA
  2. Amazon Web Services EMEA SARL - 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg